Privacy policy

Exsited respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw gegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEGregory Vanhoucke
Blokkestraat 41B
8550 Zwevegem
België
get@exsited.be
+32 (0)473 57 69 99

RECHT OP INFORMATIEBij Exsited wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de vraag/bestelling uit te voeren.

Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige contacten.

RECHT VAN INZAGEU kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.

Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

Bij Exsited worden volgende gegevens bijgehouden:

FacturatiegegevensNaam bedrijf
BTW nummer
Naam klant
Email
Adres
RECHT OP CORRECTIE
U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.

RECHT OP VERWIJDERINGIn een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.

Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van Exsited.

Ook zal Exsited derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door Exsited.

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
De betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
In geval van direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het moet volgens een wettelijke verplichting.
Het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar.

RECHT OP BEPERKINGU kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Exsited enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De GDPR spreekt van 4 gevallen:U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van je gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en je eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Indien Exsited uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENSU heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door Exsited te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

RECHT VAN BEZWAARAls klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij Exsited worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGU heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

De besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren
Wettelijk is toegestaan
Gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming

MELDINGSPLICHT BIJ DATA-LEKWanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Exsited en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

KLACHTENU heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

VERANDERINGEN AAN HET PRIVACY BELEIDDeze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

VRAGEN EN FEEDBACKAls u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website of via get@exsited.be